Ochrana a spracovanie osobných údajov

Pretože byrokracia na Slovensku má tuhé korene

Užívateľ dáva výslovný súhlas prevádzkovateľovi, spoločnosti Viktor Fazekaš – TRENDHOUSE, so sídlom Šulekova 3427/72, 940 02 Nové Zámky, IČO: 50192167 (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“), so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), a to najmä mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, korešpondenčnej adresy, telefónnych čísel, emailovej adresy, ktoré poskytol alebo poskytne prevádzkovateľovi v súvislosti s registráciou. Súhlas s poskytnutím osobných údajov užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi pre účely (i) evidencie potenciálneho budúceho kupujúceho do elektronickej databázy klientov vedenej prevádzkovateľom a (ii) pre priame marketingové účely prevádzkovateľa.

Užívateľ je v súlade s ustanovením § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov oprávnený požiadať písomne alebo elektronicky (na e-mail: info@trendhouse.sk) prevádzkovateľa o likvidáciu alebo úpravu osobných údajov. V tomto prípade sa prevádzkovateľ zaväzuje zlikvidovať alebo upraviť osobné údaje do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a priamym marketingom sa udeľuje bezodplatne.